1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

PROCEDEMENTO ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DAS OBRAS COMPRENDIDAS NO PROXECTO DENOMINADO “MODIFICADO DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA TANATORIO MUNICIPAL”

Datos do perfil

Publicado en Web o 2012-08-13  

Nome do estado: Abertos
Data de publicación web: 13-08-2012
Lugar de presentación

1.Entidade adxudicadora.
Organismo: Concello de Camariñas          
Dependencia que tramita o expediente: Patrimonio e contratación          
Obtención de documentación:                    
Dependencia: Casa do Concello                    
Domicilio: Praza de Insuela, n º57                    
Localidade e código postal: Camariñas- 15123                    
Teléfono: 981 736000                    
Fax: 981 736319                    
Dirección de internet perfil contratante: www.camarinas.net                    
Fecha límite de obtención de documentación e información: último día do prazo de presentación de proposicións.         

2. Obxecto do contrato:
Tipo: obra          
Descrición: Construción de edificio para tanatorio municipal          
Lugar de execución: Camariñas.          
Prazo de execución: 15 meses          
Admisión de prórroga: De conformidade coa cláusula 32 do prego.          
CPV: 45215000-7   

3. Tramitación e procedemento:
Tramitación: Urxente          
Procedemento: Aberto con multiplicidade de criterios de valoración.          
Criterios de adxudicación:                   
Programa de traballo (0 a 17)                    
Programa de actuación ambiental (0 a 8)                    
Plan de control calidade (0 a 13)                    
Plan de seguridade e saúde (0 a 12)                    
Redución prazo de execución (0 a 10)                    
Oferta económica (0 a 40)   

4. Valor estimado do contrato: 423.728,81 €

5. Presuposto base de licitación
Sen IVE 423.728,81          
Importe total: 500.000,00   

6. Garantías
Provisional: Non          
Definitiva: 5% importe de adxudicación IVE excluído.   

7. Requisitos específicos do contratista:
Clasificación: Grupo C, edificacións: subgrupo 2, Estrutura de fábrica ou formigón. Categoría: C   

8. Presentación de ofertas:
Fecha límite: 13 días naturais a contar desde o seguinte á última publicación no  BOP o no perfil do contrate.
Modalidade de presentación: Tres sobres pechados.          
Lugar de presentación: Casa do Concello.          
Dependencia: Rexistro Xeral do Concello de Camariñas.          
Domicilio: Praza de Insuela, nº 57          
Localidade e código postal: Camariñas- 15123   

9. Apertura de ofertas:
Descrición: De conformidade co prego, 2 fases.          
Dirección: Casa do Concello, Praza de Insuela, n º57          
Localidade e código postal: Camariñas- 15123   

10. Gastos de publicidade:
Boletín Oficial da Provincia                                       
La Voz de Galicia                                       
(Cláusula 28 do Prego-Tipo)

11. Prego de cláusulas:
Prego Tipo de cláusulas Administrativas particulares da Excma. Deputación Provincial que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de valoración) das obras comprendidas nos plans provinciais, publicado no BOP, nº 103 de data 1 de xuño de 2012.

Vostede non ten permisos para comentar nesta noticia.